Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Νόμος 3982/17.06.2011 (ΦΕΚ Α' 143)

«Άρθρο 11»
  1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265), τα κάθε είδους εμπορεύματα, τα οποία διακινούνται στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο και τα οποία είτε συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α΄ 84) είτε αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά, κατάσχονται και καταστρέφονται άμεσα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος.
  2. Η κατάσχεση των προϊόντων του υπαίθριου εμπορίου επιβάλλεται από τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 3557/2007 ή από τη Δημοτική Αστυνομία. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου παρέχεται η συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τα άρθρα 159 έως 162 του π.δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης υπηρεσιών» (Α΄ 58), όταν και όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.
  3. Τα όργανα που προβαίνουν στις κατασχέσεις των προϊόντων της παραγράφου 1, είτε υπαίθριου εμπορίου είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασμένων ή μη, περιλαμβανομένων και αυτοκινούμενων μέσων, συντάσσουν πρωτόκολλο κατάσχεσης, το οποίο περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του ελεγχομένου, τον αριθμό του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου αυτού, καθώς και τον Α.Φ.Μ., εφόσον παρέχονται, τον τόπο, το χρόνο και τα είδη που κατάσχονται, σε συνοπτική περιγραφή, καθώς και την αιτία της κατάσχεσης. Το πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και αντίγραφο αυτού δικαιούται να λάβει ο ελεγχόμενος, ενώ το πρωτότυπο διαβιβάζεται στην προϊσταμένη, κατά περίπτωση, αρχή.
  4. Η καταστροφή των εμπορευμάτων υπαίθριου εμπορίου γίνεται άμεσα και επί τόπου με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης της ρίψης εντός απορριμματοφόρου ή με την καταστροφή της εμπορικής αξίας του προϊόντος με ανεξίτηλο χρωματισμό (σπρέι). Κατ’ εξαίρεση και εφόσον η επιτόπια καταστροφή δεν είναι τεχνικά δυνατή ή ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου 5, τα παράνομα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους, μεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους και καταστρέφονται αμελλητί. Τα παράγωγα προϊόντα της καταστροφής δύναται να διατίθενται για ανακύκλωση.
  5. Αν κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης το μόνο ελλείπον είναι η κατοχή της άδειας και γίνει επίκληση ύπαρξης αυτής, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο τριήμερη προθεσμία προσκόμισης των νόμιμων εγγράφων στην αρμόδια για την κατάσχεση αρχή, τα δε κατασχεθέντα προϊόντα καταστρέφονται μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής.
  6. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου τα ως άνω Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου, καθώς και η Δημοτική Αστυνομία, έχουν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε..»
Παρακάτω παρατίθεται ολόκληρο το ΦΕΚ του Νόμου 3982 με την εν λόγω τροπολογία δημοσιευμένη στην 39η (3091) σελίδα του.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

tromaktiko: Με σπρέι θα καταστρέφονται τα προϊόντα «μαϊμούδες»...

tromaktiko: Με σπρέι θα καταστρέφονται τα προϊόντα «μαϊμούδες»...: "Άμεση και επιτόπια καταστροφή των κατασχεθέντων προϊόντων που πωλούνται παράνομα σε υπαίθριες αγορές, θα γίνεται..."

Ελεύθεροι Επιχειρηματίες: Εξώδικος επιστολή προς τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Ελεύθεροι Επιχειρηματίες: Εξώδικος επιστολή προς τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.: "Προς: Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αντ/γο κ. Ελευθέριο Οικονόμου Κοιν: ΜΜΕ Θέμα: Συναθροίσεις – Διαδηλώσεις αλλοδαπών Αξιότιμε αντ/..."

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Σχέδιο τροπολογίας για την καταπολέμηση του Παρεμπορίου

Σχέδιο τοπολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του παρεμπορίου.


Σχέδιο Τροπολογίας για την καταπολέμηση του παρεμπορίου

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Τροπολογία για το Παραεμπόριο. Άμεση Καταστροφή Κατασχεμένων Προϊόντων

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητος και Ναυτιλίας

Στη μάχη κατά του παραεμπορίου, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχωρεί σε ρύθμιση, η οποία θα κατατεθεί στη Βουλή με το νομοσχέδιο για την Αδειόδοτηση των Επιχειρήσεων.

Το σχέδιο της Τροπολογίας για την πάταξη του παραεμπορίου παρουσίασαν ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Ντίνος Ρόβλιας και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορείου, κ. Στέφανος Κομνηνός, σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου 2011, σε Συνέντευξη Τύπου.

Ειδικότερα, ο Υφυπουργός κ. Ντίνος Ρόβλιας ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι Η νομοθετική ρύθμιση επιβάλει άμεση και επιτόπου καταστροφή των προϊόντων του υπαίθριου παραεμπορίου. Η καταστροφή θα γίνεται είτε με ρίψη εντός απορριμματοφόρων, είτε με ανεξίτηλο σπρέι, είτε με άλλο άμεσο και πρόσφορο τρόπο. Παράλληλα επιταχύνουμε και απλοποιούμε τις διαδικασίες καταστροφής των προϊόντων παραεμπορίου που κατάσχονται σε αποθηκευτικούς χώρους».

Στη Συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν και φορείς της αγοράς, οι οποίοι χαιρέτησαν την πρωτοβουλία αυτή, ενώ τόνισαν ότι με τον τρόπο αυτό τίθενται οι βάσεις για να προστατευθεί η υγιής επιχειρηματικότητα».

Συγκεκριμένα συμμετείχαν: ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, κ. Δημήτρης Ασημακόπουλος, ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), κ. Βασίλης Κορκίδης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, κ. Παναγής Καρέλας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης του Υφυπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Ντίνου Ρόβλια. Επίσης, επισυνάπτεται το σχέδιο τροπολογίας για την καταπολέμηση του Παραεμπορίου.

Παρουσιάζουμε σήμερα μια νομοθετική ρύθμιση που επιβάλει άμεση και επιτόπου καταστροφή των προϊόντων του υπαίθριου παραεμπορίου. Η καταστροφή θα γίνεται είτε με ρίψη εντός απορριμματοφόρων, είτε με ανεξίτηλο σπρέι, είτε με άλλο άμεσο και πρόσφορο τρόπο. Παράλληλα επιταχύνουμε και απλοποιούμε τις διαδικασίες καταστροφής των προϊόντων παραεμπορίου που κατάσχονται σε αποθηκευτικούς χώρους.

Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια το παραεμπόριο έχει εξελιχθεί σε μάστιγα για το νόμιμο εμπόριο, σε βασική αιτία υποβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών, και σε παράγοντα παραβατικότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Συνδέεται σχεδόν πάντα και με άλλες παραβατικές συμπεριφορές και αξιόποινες πράξεις, όπως για παράδειγμα με το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα, την παράνομη μετανάστευση, την αδήλωτη εργασία, την μικροεγκληματικότητα του δρόμου κλπ.

Ταυτόχρονα πλήττει σοβαρά την εθνική οικονομία, καθώς στερεί πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα ασφαλιστικά ταμεία. Πήραμε την απόφαση να εντάξουμε άμεσα σχετική τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων που συζητείται την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Γιατί δεν είναι αποτελεσματική η ισχύουσα διαδικασία;

Διότι πρόκειται για διαδικασία πολύπλοκη, γραφειοκρατική και χρονοβόρα που οδηγεί στη συσσώρευση κατασχεμένων προϊόντων σε αποθηκευτικούς χώρους και δεν επιτυγχάνει τον σκοπό της, δηλαδή την αποτροπή της παράνομης εμπορίας προϊόντων και την τελική καταστροφή των κατασχεμένων προϊόντων. Ταυτόχρονα και εξαιτίας του γραφειοκρατικού της χαρακτήρα, δεσμεύει δυσανάλογο προσωπικό προκειμένου να επιτελεί διοικητικές διαδικασίες. Στερεί έτσι το προσωπικό αυτό από τους αναγκαίους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούνται καθημερινά σε κάθε γειτονιά και δημόσιο χώρο.

Πως γίνεται μέχρι σήμερα η κατάσχεση παράνομων προϊόντων;

1) Επιβολή κατάσχεσης με τη σύνταξη αναλυτικού πρωτοκόλλου κατάσχεσης από τα όργανα ελέγχου.

2) Συσκευασία των κατασχεμένων ειδών, με ειδική σήμανση επ’ αυτής ως προς το περιεχόμενο και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη πωλητή και μεταφορά σε αποθηκευτικούς χώρους

3) Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης που εκτιμά την αξία των κατασχεμένων προϊόντων από την αρμόδια Δημοτική Αρχή

4) Επιβολή πολλαπλού τέλους ίσου με το δεκαπλάσιο της αξίας των κατασχεμένων.

5) Απόφαση καταστροφής των κατασχεμένων προϊόντων σε ειδικούς χώρους.

Υποκαθιστούμε τις παραπάνω διαδικασίες με την άμεση καταστροφή των κατασχεμένων προϊόντων υπαίθριου παραεμπορίου.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Με τη νέα ρύθμιση αλλάζουμε το πλαίσιο που διέπει την κατάσχεση και καταστροφή των παράνομων προϊόντων, με στόχο την ουσιαστική απλοποίηση και επιτάχυνση των συγκεκριμένων διαδικασιών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επιτόπια καταστροφή των προϊόντων του υπαιθρίου εμπορίου που κατάσχονται από τον ελεγκτικό μηχανισμό. Η επιτόπια καταστροφή θα γίνεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως για παράδειγμα με τη ρίψη εντός απορριμματοφόρου ή με την καταστροφή της οικονομικής τους αξίας με ανεξίτηλο σπρέι.

Ταυτόχρονα, ενισχύουμε τις ελεγκτικές αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας και των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου, δίδοντας τους, όσον αφορά το παραεμπόριο, τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε, και επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα συνδρομής της ΕΛΑΣ, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Συντονίζοντας τις υπηρεσίες, αυξάνουμε την αποτελεσματικότητά τους.

Παράλληλα, απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία καταγραφής και εν συνεχεία καταστροφής των προϊόντων παραεμπορίου που κατάσχονται σε αποθηκευτικούς χώρους, στους οποίους ρητά πλέον περιλαμβάνονται και τα αυτοκινούμενα μέσα.

Οφέλη που προκύπτουν από την αντιμετώπιση του παρεμπορίου

- Προστασία του νόμιμου εμπορίου σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Το παραεμπόριο απειλεί την αγορά εργασίας και προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό στους νόμιμους βιοτέχνες και εμπόρους, οι οποίοι για την άσκηση της οικονομικής τους δραστηριότητας έχουν πάγια λειτουργικά έξοδα και φοροδοτικές υποχρεώσεις.

- Συνεισφορά στα δημόσια έσοδα. Στη σημερινή συγκυρία, όπου οι συνεπείς φορολογούμενοι καλούνται να σηκώσουν το βάρος της ανόρθωσης της οικονομίας, γύρω από το παραεμπόριο, στήνεται ένας χορός μαύρου χρήματος δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Τα προϊόντα αυτά εισάγονται, διακινούνται και πωλούνται χωρίς να καταβληθεί ούτε ένα ευρώ σε φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, δασμούς και τέλη. Την ίδια ώρα που τα ασφαλιστικά ταμεία στενάζουν, δεν πληρώνεται ούτε μία ασφαλιστική εισφορά.

- Προστασία της δημόσιας υγείας. Το παραεμπόριο κρύβει σοβαρούς κινδύνους και για τους ίδιους τους καταναλωτές, οι οποίοι συχνά αγοράζουν εν αγνοία τους προϊόντα επικίνδυνα για την υγεία τους.
- Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας. Το παραεμπόριο αποτελεί έναν από τους πολλούς παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην αφόρητη κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Η αναζήτηση και εφαρμογή πρακτικών λύσεων στο πρόβλημα αυτό θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση της δυσάρεστης κατάστασης που επικρατεί σε πολλές περιοχές της Αθήνας».